Unilong

Hyzmat we goldaw

1. Bahaňyz nähili?

Zawodyň bahasyGözlegiňizi (önümiň ady, mukdary, isleýän ýeriňiz) bize erkin iberip bilersiňiz.24 sagadyň dowamynda siziň bilen habarlaşyp bileris.

2. Mysal barada

A. Köp sargyt goýmazdan ozal hödürläp biljek nusgamyz.

B. Adatça, nusgany tassyklandan soň 2 ~ 3 günüň içinde iberip bileris.1 hepdäniň içinde alyp bilersiňiz.

3. MOQ näme?

A. Mysal üçin birnäçe gram / kilogram ýaly synag edip bilersiňiz.

B. Şeýle hem, bir / birnäçe deprek ýaly bir kiçijik sargyt edip bilersiňiz.Soňra synagdan soň köp sargyt edip bilersiňiz.Hilimize ynamymyz bar.

4. Alýan hilimiziň nusga ýa-da spesifikasiýa bilen deňdigini nädip kepillendirip bilersiňiz?

A. Üçünji tarap, CIQ, SGS islegi boýunça iberilmezden ozal gözden geçirmek.

B. PSS ýagdaýynda ýükleri müşderi tarapyndan tassyklanýança saklarys.

C. Öndüriji bilen baglaşylan şertnamamyzda anyk we jikme-jik maddalar bar, hil / mukdar biri-birine laýyk gelmese, jogapkärçilik çekerler.

5. Harytlary nädip eltip bermeli?

Gaplamak we eltip bermek SOP hakda berk okuwlarymyz bar.Jikme-jik SOP profili, Howa, Howa, Wan ýa-da Ekspress Shipment arkaly Howpsuz goük we Howply Kargo ýaly dürli re forimde elýeterlidir.

6. Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Adatça iberiş 7-15 günüň içinde tassyklanan buýruga garşy iberiler.

7. portüklemek porty näme?

ShangHai, TianJin, HuangPu, Qingdao we ş.m.