Unilong

Durnukly üpjünçilik çeşmesi
Ösen DCS operasiýa ulgamy
Professional eksport topary

Kompaniýanyň tertibi

"Unilong Industry Co., Ltd." 2008-nji ýylda esaslandyryldy we Şandong welaýatynyň Zibo Zhangdian himiýa senagat parkynda ýerleşýär.Zawodymyz bir meýdanda15,000m2.Bar60 işgärşol sanda 5 gözleg we barlag işgäri, 3QA işgäri, 3 QC işgäri we 20 önümçilik operatory bar.Indi “Unilong” kompaniýasy eýýäm ajaýyp himiki materiallar üçin dünýäde öňdebaryjy hünärmen öndüriji we paýlaýjydyr.

Döredileli bäri oňyn, açyk ýörelgäni ak ýürekden alyp bardyk, köp ýyllap çeken zähmetimizden soň, kompaniýa bu pudakda hormatly ada eýe boldy.Biz hemişe tendensiýalara sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we diňe bir materiallar üçin däl-de, eýsem gowulaşdyrmak we innowasiýa ünsi jemläp, önümçilik prosesine hem ulanýarys.Önümlerimiziň bazarda özboluşly artykmaçlyklary bar we hyzmatdaşlarymyzyň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Jemgyýetiň ösmegi bilen has köp adam daşky gurşawyň saglygyna has köp üns berýär. Soňky ýyllarda täze materiallar pudagyny giňeltmek bilen meşgullanýarys, esasanam iýmitleniş, saglyk / gündelik ideg himiýa materiallary üçin gözleg topary döredýäris. .Şeýlelik bilen biz uly hormata ýetdikantibakterial we antiseptik materiallar.

“Unilong Industry”, şeýle hem halkara kompaniýalary üçin serwis satyn almagy teklip edýän halkara bölümini döretdi.Biziň maksadymyz, müşderilerimiz üçin diňe bir adaty transmilli diler bolmak däl;hakyky hyzmatdaş bolmak we müşderilerimiziň üpjünçilik zynjyryny giňeltmek we müşderiler üçin gymmatlyk döretmek.“Unilong Industry”, bu pudakdaky iň ýokary himiki üpjün edijiler bilen gatnaşyklary dowam etdirýär, müşderilerimize diňe abraýly öndürijilerden ýokary hilli himiki maddalar bilen üpjün etmän, eýsem deňi-taýy bolmadyk gymmaty bilen hem üpjün edýär.Müşderilerimize ýyllar boýy ynamlary üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýäris.

Birinji derejeli hilimiz, hünär hyzmatymyz we dürli önümlerimiziň ähli gymmatly müşderilerimiz üçin iň güýçli ätiýaçlyk boljakdygyna tüýs ýürekden umyt edýäris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Iň pes zawod
Bölümiň bahasy

Güýçli gözleg ulgamy + Uly müşderileriň göwrümi

Durnuk ýokary
Hil

Atureetişen tehnologiýa + berk hil gözegçilik prosesi

Elýeterli gaplamak / daşamak usuly

10 ýyl töweregi eksport tejribesi

OEM
Elýeterli

Professional tehniki topar + Maliýe goldawy

Hyzmat hyzmaty, çalt jogap, çeýe töleg

Tejribeli satyjy + Syýasat goldawy