Unilong

habarlar

Polietilenimin näme üçin ulanylýar

Polietilenimin (PEI)suwda erän polimerdir.Söwda önümleriniň suwundaky konsentrasiýa adatça 20% -den 50% -e çenli bolýar.PEI etilen imide monomerinden polimerleşdirilýär.Adatça dürli molekulýar agramy we gurluş görnüşleri bilen reňksiz sarymtyl suwuk ýa-da gaty bolup görünýän kationiki polimerdir.

Arassalyk islege bagly
MW 600 MW 1200 MW 1800 MW 2000 MW 3000
MW 5000 MW 7000 MW 10000 MW 20000 MW 20000-30000
MW 30000-40000 MW 40000-60000 MW 70000 MW 100000 MW 270000
MW600000-1000000 MW 750000 MW 2000000    

Polietilenimin-MF

Nämepolietileninfunksiýa?

1. adokary ýelmeşme, ýokary siňdiriş amin topary gidroksil topary bilen wodorod baglanyşygyny emele getirip biler, amin topary karboksil topary bilen ion baglanyşygyny emele getirip biler, amin topary uglerod asil topary bilen reaksiýa döredip, kovalent baglanyşyk emele getirer.Şol bir wagtyň özünde polýar topary (amin) we gidrofob topary (winil) gurluşy sebäpli dürli maddalar bilen birleşdirilip bilner.Bu giňişleýin baglanyşyk güýçleri bilen möhürlemek, syýa, boýag, baglaýjy we ş.m. ugurlarynda giňden ulanylyp bilner.

2. -okary kationiki poliwinil imid, ähli anion maddalary zyýansyzlandyryp we adsorbirläp bilýän suwda polikasiýa görnüşinde bar.Şeýle hem agyr metal ionlaryny aldyrýar.Highokary kationiki aýratynlyklary bilen kagyz öndürmekde, suwy bejermekde, örtük ergininde, dispersantda we beýleki meýdanlarda ulanylyp bilner.

3. highlyokary reaktiw başlangyç we ikinji derejeli aminler sebäpli ýokary reaktiw polietilenimin, şonuň üçin epoksi, kislotalar, izosýanat birleşmeleri we kislota gazlary bilen aňsatlyk bilen reaksiýa berip biler.Bu häsiýeti ulanyp, epoksi reaktiw, aldegid adsorbent we reňk kesgitleýji serişde hökmünde ulanylyp bilner.

Polietilenimin näme üçin ulanylýar?

Polietilenimin (PEI)dürli ulanylyşy bolan köpugurly polimer birleşmesidir, şol sanda:

1. Suwy arassalamak we kagyz senagaty.Çygly güýç serişdesi hökmünde, kagyzyň çygly güýjüni gowulaşdyryp we kagyzy gaýtadan işlemegiň zyýanyny azaldyp bilýän, siňdirilmedik siňdiriji kagyzda (süzgüç kagyzy, syýa reňkli kagyz, hajathana kagyzy we ş.m.) ulanylýar. pulpanyň suwy süzülmesi we inçe süýümleriň flokulýasiýasyny aňsatlaşdyrmak.

2. Reňk düzediji.Kislota boýaglary üçin berk baglaýjy güýje eýedir we kislota boýag kagyzy boýalanda, düzediji serişde hökmünde ulanylyp bilner.

Polietilenimini ulanmak

3. Süýümi üýtgetmek we boýamak kömekçileri.Beden ýaraglary, kesişe garşy ellikler, ýüp we ş.m. süýümi bejermek üçin.

4. Elektron materiallar.Elektronika pudagynda polietilen imide filmi izolýasiýa gatlagy, izolýasiýa materialy we elektron bölekleriniň örtügi we ş.m. gowy izolýasiýa öndürijiligi we ýokary temperatura garşylygy hökmünde ulanylyp bilner.

5. Iýmit gaplamasy.Iýmit gaplaýyş materialy hökmünde çyglylyga garşy, gowy gaz garşylygy, zäherli, tagamsyz, ýokary temperatura garşylygy we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir we et, guş, miweler, gök önümler, kofe we ​​gaplamakda giňden ulanylýar. beýleki önümler.

6. Lukmançylyk materiallary.Poliwinilimin lukmançylyk enjamlarynda, anyklaýyş gurallarynda, lukmançylyk gaplamalarynda we ş.m. lukmançylyk geýimleri we lukmançylykda aýdyň filmler ýaly ulanylyp bilner.

7. ýelimleýji.Performanceokary öndürijilikli ýelim hökmünde howa giňişligini, elektron böleklerini, awtoulag zapas şaýlaryny we ş.m. öndürmekde ulanylýar.

Polietilenin-amaly

8. Suw arassalaýjy serişdeler we dispersantlar.Suwy arassalamak, elektroplatasiýa ergini, dispersant we beýleki meýdanlarda giňden ulanylýar.Gen daşaýjy.Poliwinilimid gen gowşurmak üçin wirus däl wektor, esasanam birnäçe plazmidiň bilelikde geçirilmegi üçin amatly.

Mundan başga-da,polietileniminşeýle hem ýokary ýelmeşme, ýokary adsorbsiýa, ýokary kation, ýokary reaktiwlik we ş.m. aýratynlyklara eýedir we boýag, syýa, ýelimleýji, süýümi bejermek, lagym arassalamak we ş.m. ugurlarynda giňden ulanylýar.

Umuman alanyňda, poliwinilimid köp sanly amaly bolan köpugurly polimer bolup, molekulýar agramyny, gurluşyny we işleýşini üýtgetmek arkaly häsiýetleri sazlanyp we optimizirlenip bilner.

 

 

 


Poçta wagty: 18-2024-nji ýyl