Unilong

habarlar

Glikirrhik kislotasy ammiak duzy näme

Glikirrhiz kislotasy ammiak duzy,ak iňňe kristal ýa-da kristal poroşok, güýçli süýjülige eýe, sukrozadan 50-100 esse süýji.Eriş nokady 208 ~ 212 ℃.Ammiakda ereýär, buzly sirke kislotasynda eräp bilmeýär.

Glikirrhiz kislotasy ammiak duzy güýçli süýjülige eýe bolup, sukrozadan 200 esse süýji.Adatça iýmit goşundylarynda süýjüdiriji hökmünde ulanylýar we konserwirlenen etlerde, tagamlarda, süýjülerde, biskwitlerde, konserwirlenen miwelerde we içgilerde ulanylýar.Monoammonium glikirrhizinatyň bagyrdaky sterol alyş-çalyş fermentlerine güýçli ýakynlygy bar, şeýlelik bilen kortizol we aldosteronyň hereketsiz bolmagyna päsgelçilik döredýär.Ulanylandan soň, çişmä garşy, allergiýa garşy we goraýjy membrananyň gurluşy ýaly aç-açan kortikosteroid ýaly täsirleri görkezýär.Kortikosteroid ýaly aç-açan täsirleri ýok.

Glikirrhiz-kislota-ammiak-duz

Glikirrhiz kislotasy ammiak duzunyň maksady näme?

Glikirrhiz kislotasy ammiak duzyazyk, kosmetika we derman senagatynda ulanylyp bilner.

Dürli pudaklarda glikirrhiz kislotasynyň ammiak duzunyň ulanylyş mukdary aşakdakylar: derman we kosmetika üçin 26%, iýmit üçin 70%, çilim we beýlekiler üçin 4%.

Iýmit meselesinde:

1. Soýa sousy: Glikirrhiz kislotasy ammiak duzy diňe bir soýa sousynyň mahsus tagamyny ýokarlandyrmak üçin duzlulygyny ýokarlandyryp bilmän, sakariniň ajy tagamyny hem ýok edip biler we himiki tagam beriji serişdelere sinergistik täsir edip biler.

2. Duzly: Sakariniň ajy tagamyny ýok edip bilýän duzly duzlamak üçin glikirrhiz kislotasy ammiak duzy we sakarin bilelikde ulanylýar.Duzlama döwründe fermentasiýanyň näsazlygy, reňklenmegi we az şeker sebäpli ýüze çykýan gatylaşma ýaly kemçilikleri ýeňip geçip bolar.

Glikirrhiz-kislota-ammiak-duz ulanylýar

3. Möwsümi: Süýjüligi ýokarlandyrmak we beýleki himiki tagamlaryň geň ysyny azaltmak üçin nahar wagtynda duzly suwuk, tagamly poroşok ýa-da wagtlaýyn tagamly glikirrhiz kislotasy ammiak duzy goşulyp bilner.

4. Fasulye pastasy: Glikirrhiz kislotasy ammiak duzy, süýjüligi ýokarlandyryp we tagamyny birmeňzeş edip bilýän ownuk sousda duzlamak üçin ulanylýar.

Derman we kosmetika nukdaýnazaryndan:

1. Glikirriz turşusy ammiak duzy tebigy sýrfaktantdyr we suwly ergini köpüklemek häsiýetine eýedir.

2. Glikirrhiz kislotasy ammiak duzy AGTH ýaly biologiki işjeňlige we güýçli antibakterial we çişmä garşy funksiýalara eýedir.Köplenç mukoz kesellerini bejermek üçin ulanylýar.Agyz arassaçylygy önümlerinde ulanylanda, diş kariesiniň, agzyň ýarasynyň we ş.m.

Glikirrhiz-kislota-ammiak-duz-ulanmak

3. Glikirrhiz kislotasy ammiak duzunyň giň utgaşyklygy bar.Derini bejermek önümlerinde ulanylanda, beýleki işjeň maddalaryň gün şöhlesinden goramak, aklamak, gyjyndyrma, kondisioner we yzlary bejermekde täsirini ýokarlandyryp biler.

4. Glikirrhiz kislotasy ammiak duzy, ýokary täsirli antiperspirant hökmünde ulanylýan at kashtan saponinden we aeskulinden ybarat birleşme.

Biziň artykmaçlyklarymyz näme?

Glikirrhiz kislotasy ammiak duzyýokary arassalykly tebigy süýjüdiriji, sukrozanyň takmynan 200-300 esse süýjüdir.Tehnologiki kämilleşdiriş we prosesi kämilleşdirmek arkaly,Uzak senagatmonoammonium glikirrhizinatdaky ajy we beýleki islenmeýän tagamlary ýok etdi, süýjüligi has arassa we dowamly etdi.


Iş wagty: Mart-21-2024